AKTUALNOŚCI

Konferencja Naukowa z cyklu Bezpieczeństwo Lokalne – Problemy Teorii i Praktyki

9 czerwca 2022 r. o godzinie 11:00 zapraszamy na Konferencję pod hasłem: „Społeczno-ekonomiczne i zdrowotne skutki pandemii Covid-19.”

Cel konferencji

    Konferencja  ma   na celu przybliżenie tematyki ochrony zdrowia w kontekście istniejących i przewidywanych uwarunkowań epidemiologicznych, środowiskowych,  oraz społeczno-gospodarczych. Istotne jest odniesienie się do wpływu jaki wywiera  dynamicznie zmieniające się otoczenia na  styl życia a tym samym warunki zdrowotne, jak też możliwości organizacji i funkcjonowania systemu społeczno-ekonomicznego i organizacji procesów rozwojowych na poziomie lokalnym.

Kolejna sprawa to uświadomienie istniejących i potencjalnych zagrożeń wpływających na poziom jakości życia a tym samym mających wpływ na stan zdrowotny poszczególnych grup i środowisk społecznych. Istotne będzie tutaj przedstawienie problematyki ochrony zdrowia oraz dbałości o stan zdrowotności społeczności lokalnej jako ważnego  aspektu szeroko pojmowane bezpieczeństwa w jego wymiarze lokalnym i regionalnym. Należy też podkreślić możliwość wymiany poglądów, doświadczeń a także promocji dobrych praktyk wśród uczestników wydarzenia.  W ten sposób możliwe będzie poszerzanie zakresu wiedzy uczestników przedsięwzięcia, wzbogacanie ich doświadczeń a także promowanie postaw i zachowań związanych z szeroko pojmowaną  świadomością problematyki zdrowotnej jako ważnego elementu bezpiecznej przestrzeni publicznej.

    Konferencja ma na celu przedstawienie aktualnego stanu sytuacji w zakresie zdrowotnych oraz psychospołecznych konsekwencji pandemii COVID-19 w odniesieniu do środowisk lokalnych. Ponadto analizowana będzie sytuacja jaka może się wytworzyć w perspektywie ograniczania i zaniku pandemii, z punktu widzenia organizacji ochrony zdrowia oraz społeczno-kulturowych aspektów rozwoju lokalnych społeczności.  Konieczne jest odniesienie się do specyfiki oraz uwarunkowań poszczególnych obszarów  pod kątem skali i nasilenia pandemii w kontekście zdrowotnego wymiaru bezpieczeństwa  lokalnego. W tym kontekście istotne stają się  zagadnienia dotyczące postaw społecznych w zakresie bezpieczeństwa, form i metod aktywności władz publicznych w zakresie bezpieczeństwa lokalnego, kształtowania przestrzeni publicznej jako przestrzeni bezpiecznej, kształtowania kapitału społecznego w kontekście problematyki bezpieczeństwa, a także planowaniem rozwoju lokalnego z uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Istotnym elementem jest też analiza form i metod działań podejmowanych przez władze lokalne w zakresie zarządzania jednostką terytorialną w kontekście problematyki współcześnie pojmowanego bezpieczeństwa. Należy tu zwrócić uwagę na zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego w aspekcie  istotnych potrzeb społecznych. Bezpieczeństwo zdrowotne jest współcześnie   ważnym  elementem zarządzania publicznego i wiąże problematykę aktywności administracji samorządowej z potrzebą kształtowania polityki publicznej w tym zakresie  realizowanej w określonych warunkach społeczno-organizacyjnych i przestrzennych. Należy podkreślić, że rolą władz publicznych w zarządzaniu bezpieczeństwem zdrowotnym jest koordynacja działań szeregu organizacji i instytucji, jak też opracowanie procedur działania, zasad współpracy, wymiany informacji i rozwiązywania konfliktów.

       Pojawia się tutaj problematyka ochrony zdrowia jako obszaru aktywności samorządu terytorialnego w perspektywie społecznej i  organizacyjnej. W tym aspekcie istotne staje się przedstawienie problematyki ochrony zdrowia w kontekście zadań władz publicznych w zakresie zarządzania rozwojem jednostki terytorialnej na poziomie lokalnym i regionalnym. Współczesne zarządzanie publiczne związane jest z podejmowaniem wysiłku w zakresie dostarczania wysokiej jakości usług publicznych w wyniku analizy potrzeb i oczekiwań społecznych. Podmiotami odpowiedzialnymi za podejmowanie działań w tym zakresie są podmioty samorządowe, które realizują swoje zadania we współpracy z szerokim kręgiem partnerów społeczno-gospodarczych i instytucjonalnych. Jednym z obszarów kreowania polityki publicznej jest ochrona zdrowia postrzegana w wymiarze społecznym, środowiskowym, organizacyjnym oraz ekonomiczno-finansowym. Zarazem zapewnienie społeczności lokalnej i regionalnej określonych świadczeń w tym zakresie jest postrzegane jako dostarczanie swoistej usługi publicznej, która wymaga określonych standardów oraz zapewnienia wysokiej  jakości. Ponadto istotne są liczne i dynamiczne uwarunkowania jakie towarzyszą procesowi tworzenia i rozwijania szeroko pojmowanych usług zdrowotnych. Ważne jest zapewnienie skuteczności i racjonalności działań  w tym zakresie a także uzyskanie realnych efektów w zakresie promocji zdrowia oraz  kształtowania szeroko pojmowanego bezpieczeństwa lokalnego.

Podczas konferencji pojawią się także inne zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa, związane z aktualną sytuacją.

Tematyka konferencji

 • System ochrony zdrowia w sytuacji pandemii
 • Analiza sytuacji epidemiologicznej w związku z pandemią Covid-19
 • Problemy zdrowia publicznego w warunkach epidemii oraz w dalszej perspektywie
 • Zachowania prozdrowotne w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią
 • Wpływ epidemii COVID-19 na stan psychiczny poszczególnych grup społecznych
 • Zdrowie psychiczne i funkcjonowanie psychospołeczne podczas pandemii COVID-19
 • Społeczno-kulturowe konsekwencje pandemii COVUD-19
 •  Kierunki działań w zakresie zdrowotnych oraz psychospołecznych aspektów życia w   warunkach zmian wywołanych pandemią
 • Wpływ pandemii Covid – 19 na funkcjonowanie rodziny
 • Edukacja zdrowotna społeczeństwa a pokonywanie następstw pandemii
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową  na poziomie lokalnym
 • Służby mundurowe w procesie przeciwdziałania skutkom pandemii
 • Ekonomiczno-gospodarcze  skutki pandemii Covid – 19
 • Wpływ pandemii  tendencje rozwojowe społeczeństwa

Informacje organizacyjne:

Konferencja jest bezpłatna

Termin: 9.06.2022 r. godzina 11:00

W ramach Konferencji przewidziana jest sesja plenarna oraz panele dyskusyjne.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie dołączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej wraz z tytułem i streszczeniem wystąpienia do dnia 31 maja 2022 na adres:

 Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany uczestnikom do 05 czerwca 2022r. Organizatorzy konferencji zapewniają publikację materiałów konferencyjnych w formie rozdziału w recenzowanej monografii. Tekst rozdziału do 21 stron wraz ze słowami kluczowymi oraz streszczeniem w języku polskim i angielskim oraz afiliacją Autora należy złożyć do dnia 31 lipca 2022 r. na adres: d.matlosz@kj.edu.pl (plik w formacie MSWord, czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp 1,5; przypisy na dole strony, bibliografia na końcu tekstu). Szczegółowe wymogi edytorskie zostaną przedstawione w kolejnym komunikacie.

Komitet Naukowy Konferencji:

 •  prof. dr hab. Grzegorz Górski – przewodniczący
 •  prof. dr hab. Janusz Golinowski
 •  ks. prof. dr hab. Mirosław Michalski
 •  prof. dr hab. Adam Sudoł
 • dr hab. Magdalena Redo
 • dr Andrzej Potoczek – zastępca przewodniczącego
 • dr Adam Olechowski
 • dr Joanna Górska-Szymczak
 • dr Zbigniew Brenda
 • dr Ireneusz Pyrzyk
 • dr Wiesław Czarnecki
 • dr Michał Ciechoracki
 • mgr Jakub Kochowicz
 • mgr Jarosław Tadych
 • mgr Łukasz Walkusz
 • mgr Krzysztof Dąbkowski

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 •  dr Karolina Muzyczka – przewodnicząca
 • mgr Sandra Borys-Wysocka
 • mgr Aleksandra Barańska
 • Dominika Matłosz
 • mgr Marek Retlewski

Karta zgłoszenia na konferencję

Wymogi edytorskie – wytyczne dla autorów

Kontakt

Pytania dotyczące konferencji prosimy kierować do:

Sandra Borys-Wysocka (Tel. 56 6218241) s.wysocka@kujawsko-pomorskie.pl  oraz

Dominika Matłosz d.matlosz@kj.edu.pl

Skip to content